ប្រភេទទាំងអស់
EN

ពាក្យស្នើសុំ

ទំព័រដើម>ពាក្យស្នើសុំ

សំណង់

ពេលវេលា: 2019-07-25 ចុច៖ 111

ទីផ្សារសំណង់មានភាពរឹងមាំមានជិតបួនភាគរយនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនិងទទួលខុសត្រូវក្នុងការរក្សាការងារជាងមួយពាន់លាននាក់។ អេសធីអេសសុវត្តីកំណត់គោលដៅរបស់ខ្លួនក្នុងការថែរក្សាពួកគេម្នាក់ៗឱ្យមានសុវត្ថិភាព។